Podstawy Forex

Co to jest Forex?

Forex jest angielskim skrótem od walut obcych. Poprzez Forex rozumie się rzeczywistą klasę aktywów, do której się odnosimy, czyli waluty. Wymiana walut to czynność polegająca na zamianie waluty jednego kraju na walutę innego kraju z różnych powodów, zazwyczaj w celach turystycznych lub handlowych. Ze względu na to, że biznes jest globalny, istnieje potrzeba zawierania transakcji z innymi krajami w ich własnej walucie.

Forex, najprościej ujmując, jest to światowy rynek wymiany walut w dzisiejszym rozumieniu. Tak jak rynek pieniężny oraz rynek kapitałowy, forex należy do grupy segmentów rynku finansowego – wirtualnego miejsca, w którym osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe zawierają transakcję instrumentami finansowymi.

Historia Forex

Po porozumieniu w Bretton Woods w 1971 roku, kiedy waluty mogły swobodnie unosić się wzajemnie, wartości poszczególnych walut uległy zmianie, co spowodowało potrzebę usług wymiany walut. Usługa ta została podjęta przez banki komercyjne i inwestycyjne w imieniu ich klientów, ale jednocześnie zapewniała spekulacyjne środowisko do handlu walutą za pomocą Internetu. (Jeśli chcesz rozpocząć handel na rynku Forex, sprawdź podstawy Forex: Konfigurowanie konta.)

Przedsiębiorstwa handlowe prowadzące działalność w innych krajach są narażone na ryzyko z powodu wahań wartości waluty, gdy muszą kupować towary lub usługi z lub sprzedawać towary lub usługi do innego kraju. W związku z tym rynki walutowe stanowią sposób zabezpieczenia się przed ryzykiem poprzez ustalenie stopy, po której transakcja zostanie zawarta w pewnym momencie w przyszłości. Aby to osiągnąć, przedsiębiorca może kupować lub sprzedawać waluty na rynkach terminowych lub swapowych, po czym bank będzie blokował stawkę, tak aby inwestor wiedział dokładnie, jaki będzie kurs wymiany, a tym samym zmniejszy ryzyko swojej firmy. W pewnym stopniu rynek kontraktów terminowych może również oferować środki zabezpieczające przed ryzykiem walutowym, w zależności od wielkości transakcji i faktycznej waluty. Rynek terminowy jest prowadzony w scentralizowanej giełdzie i jest mniej płynny niż rynki terminowe, które są zdecentralizowane i istnieją w systemie międzybankowym na całym świecie.

Forex jako spekulacja

Ponieważ istnieją stałe wahania między wartościami walutowymi różnych krajów ze względu na różne czynniki podażowe i popytowe, takie jak stopy procentowe, przepływy handlowe, turystyka, siła ekonomiczna, ryzyko geopolityczne itd., Istnieje możliwość obstawienia tych zmieniających się wartości poprzez: kupowanie lub sprzedawanie jednej waluty przeciw drugiej w nadziei, że kupowana przez ciebie waluta zyska na sile lub że waluta, którą sprzedajesz, osłabnie w stosunku do jej odpowiednika. (Dodatkowe informacje znajdują się w Top 7 pytań na temat handlu walutami, na które odpowiedziano.)

Waluta jako klasa aktywów

Istnieją dwie odrębne funkcje tej klasy:

 •   Możesz zarobić na różnicy stóp procentowych między dwiema walutami.
 •   Możesz zyskać na wartości w kursie wymiany.

Dlaczego możemy handlować walutami

Do czasu pojawienia się Internetu handel walutami był naprawdę ograniczony do działalności na rynku międzybankowym w imieniu klientów. Stopniowo, same banki ustanowiły własne biurka, aby handlować na własny rachunek, a następnie duże międzynarodowe korporacje, fundusze hedgingowe i osoby o wysokiej wartości netto.

Wraz z rozprzestrzenianiem się Internetu powstaje rynek detaliczny skierowany do indywidualnych handlowców, który zapewnia łatwy dostęp do rynków walutowych, albo za pośrednictwem samych banków, albo brokerów tworzących rynek wtórny. (Aby uzyskać więcej informacji na temat podstaw rynku forex, sprawdź 8 podstawowych koncepcji rynku Forex).

Ryzyko rynkowe

Istnieje zamieszanie związane z ryzykiem związanym z obrotem walutami. Wiele już powiedziano o nieuregulowaniu rynku międzybankowego i dlatego jest bardzo ryzykowne z powodu braku nadzoru. Ta percepcja nie jest jednak całkowicie prawdziwa. Lepszym podejściem do dyskusji na temat ryzyka byłoby zrozumienie różnic między rynkiem zdecentralizowanym a rynkiem scentralizowanym, a następnie ustalenie, gdzie regulacje byłyby odpowiednie.

Rynek międzybankowy składa się z wielu banków, które handlują ze sobą na całym świecie. Same banki muszą określić i zaakceptować ryzyko związane z długiem państwowym i ryzykiem kredytowym, a do tego mają wiele procesów audytu wewnętrznego, aby zapewnić ich jak największą ochronę. Przepisy są nałożone na przemysł dla dobra i ochrony każdego uczestniczącego banku.

Ponieważ rynek jest realizowany przez każdy z uczestniczących banków, oferując oferty i oferty dla określonej waluty, mechanizm ustalania cen rynkowych jest realizowany poprzez podaż i popyt. Ze względu na olbrzymie przepływy w systemie prawie każdy nieuczciwy przedsiębiorca ma wpływ na cenę waluty. Rzeczywiście, na dzisiejszym dużym rynku, gdzie od 2 bilionów dolarów do 3 bilionów dolarów handluje dziennie, nawet banki centralne nie mogą manipulować rynkiem przez dłuższy czas bez pełnej koordynacji i współpracy z innymi bankami centralnymi.

Definicja waluty

Głównego instrumentem finansowym na Forexie są waluty.

Waluta jest to jednostka monetarna, używana w danym kraju i będąca podstawą jego systemu pieniężnego. W transakcjach na Forexie najczęściej używa się ośmiu walut, które zapewniają najlepszą płynność podczas transakcji:

 • Dolar amerykański USD;
 • Euro EUR;
 • Jen japoński JPY;
 • Funt brytyjski GBP;
 • Dolar australijski AUD;
 • Frank szwajcarski CHF;
 • Dolar kanadyjski CAD;
 • Dolar hongkoński HKD.

Jest wiele czynników wpływających na pozycję danej waluty, a najbardziej wywierające wpływ na zaufanie do waluty są:

 • Wielkość danej gospodarki np. udział w światowych obrotach handlowych, udział w światowym PKB;
 • Rozwinięty system finansowy;
 • Demokratyczne instytucje państwa;
 • Stabilność polityczna;
 • Udział waluty w rezerwach walutowych innych państw.

W przypadku spadku zaufania do własnej waluty, rośnie zaufanie do waluty obcego państwa. Zjawisko to nazywane jest dolaryzacją. Taki przypadek wystąpił również w Polsce w ustroju gospodarki nakazowej do 1989 roku, gdzie niestabilna sytuacja polityczna oraz ekonomiczna wpłynęły negatywnie na zaufanie do polskiej waluty. Na szczęście sytuacja się poprawiła po wprowadzonych zmianach, a po 1990 roku złoty powoli odzyskiwał zaufanie społeczeństwa.

Rynek walutowy Forex

Rynek walutowy różni się od pozostałych ryków finansowych. Najbardziej zauważalny jest fakt, iż ten segment jest największy pod względem płynności oraz obrotów, które dziennie sięgają, jak podaje Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), średnio 5 bilionów dolarów amerykańskich.

Warto również zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane z handlem walutowym. Forex jest rynkiem podwyższonego ryzyka. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli (NIK), zdecydowana większość (80%) uczestników rynku walutowego, traci całkowicie zainwestowane pieniądze. Głównym powodem jest brak doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy wśród inwestujących.

Rynek walutowy ma charakter pozagiełdowy, tzn. nie posiada centralnego ośrodka. Transakcje walutowe zawierane są na platformach transakcyjnych.

Sporym udogodnieniem jest całodobowa dostępność do rynku Forex, dzięki temu, że obejmuje on wszystkie strefy czasowe na całym świecie.

Kurs walutowy

Kurs walutowy stanowi cenę jednej waluty wyrażonej w innej walucie. Nazywamy go ceną wymienialności waluty np. euro w dolarach (EUR/USD).

Pierwsze co rzuci nam się w oczy to rozgraniczenie kursów walutowych na kurs kupna oraz kurs sprzedaży. Z tym nie ma większej filozofii, kursem kupna nazywa się kurs, po którym bank lub kantor kupuje walutę, a kurs sprzedaży, to analogicznie kurs, po którym bank lub kantor sprzedaje walutę.

Różnica kursu kupna wobec kursu sprzedaży daje nam nowe pojęcie – spread. Należy zapamiętać, że spread jest znacznie mniejeszy w przypadku handlu walutami wiodącymi (takimi jak dolar, euro, jen), a wyraźnie większy przy walutach o mniejszym zapotrzebowaniu.

Pary walutowe

Na rynku Forex wszystkie waluty zapisywane są w parach. Przykładowo wybierając euro i złotego dokonuje się kwotowania pary PLN/EUR lub EUR/PLN. Te zapisy się od siebie różnią!

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się bliżej parze walutowej EUR/PLN. Uwaga! W tak zapisanej parze walutowej EURO stanowi walutę bazową (ulegającą zmianie w kolejnych notowaniach), a ZŁOTY walutę kwotowaną.

Ten zapis informuje inwestora o tym, jaką liczbę jednostek waluty kwotowanej (w tym przykładzie złotych) należy zapłacić za jednostkę waluty bazowej (EURO).

Przykład:

Pan Nowak odwiedził kantor, w którym za 1 EURO należało zapłacić 4 zł 31 gr – wartość kursu sprzedaży EURO do złotego wynosi 4,31. Natomiast wartość kupna EURO do złotego wynosi około 4 zł 23 gr.

W przypadku, gdy para walutowa przyjmie postać PLN/EUR, wówczas złoty będzie walutą bazową (zmienną), a EURO walutą kwotowaną. Kursy kupna oraz sprzedaży PLN/EUR zmienią się.

Istnieje siedem głównych par walutowych, które odpowiadają za około 80% obrotów na rynku walutowy. Oczywiście każda zawiera w sobie dolara amerykańskiego:

 • Euro w relacji do dolara amerykańskiego (EUR/USD);
 • Funt brytyjski w relacji do dolara amerykańskiego (GBP/USD);
 • Dolar amerykański w relacji do jena japońskiego (USD/JPY);
 • Dolar amerykański w relacji do franka szwajcarskiego (USD/CHF);
 • Dolar amerykański w relacji do dolara kanadyjskiego (USD/CAD);
 • Dolar australijski w relacji do dolara amerykańskiego (AUD/USD);
 • Dolar nowozelandzki w relacji do dolara amerykańskiego (NZD/USD).

Główne pary walutowe charakteryzują się łatwą dostępnością, dużą płynnością na rynku oraz stosunkowo niewielkim spreadem.

Każda waluta na rynku Forex notowana jest w sposób bezpośredni, tzn. odnoszone są bezpośrednio do dolara, który jest jedną z najbardziej płynnych walut na świecie. Dodatkowo istnieje mnóstwo par walutowych np. EUR/PLN, które nie są notowane w odniesieniu do dolara. Takie zestawienia nazywamy parami krzyżowymi. W celu obliczenia kursu dla pary EUR/PLN niezbędne jest poznanie osobnych relacji złotego do dolara amerykańskiego (USD/PLN) oraz euro do dolara (USD/EUR).

W tabelach dostarczanych przez brokerów oraz banki narodowe występują kursy po kwotowaniach, więc nie musimy się zajmować ręcznym przeliczaniem obu walut na dolara. Mimo wszystko warto wiedzieć, w jaki sposób się to odbywa.

 • Przypadek 1. Dwa kursy walutowe Z do X oraz Z do Y, gdzie wspólną walutą jest waluta bazowa.
 • Przypadek 2. Dwa kursy walutowe X do Z oraz Y do Z, gdzie wspólną walutą jest waluta kwotowana.
 • Przypadek 3. Dwa kursy walutowe X do Z oraz Z do Y, gdzie wspólną walutą jest waluta kwotowana jednego i waluta bazowa drugiego kursu.

Najczęściej wymienianymi parami krzyżowymi są:

 • Euro w relacji do funta brytyjskiego (EUR/GBP);
 • Euro w relacji do jena japońskiego (EUR/JPY);
 • Euro w relacji do dolara kanadyjskiego (EUR/CAD);
 • Dolar australijski w relacji do jena japońskiego (AUD/JPY).